صحبت هایی در باره برکت و گشایش رزق و روزی و عوامل موثر بر آن و پاسخ به سوال بینندگان برنامه توسط خانم دکتر نیلچی زاده.