آیا مراسم عروسی در محرم و صفر اشکال دارد؟ جواب این سوال را از زبان استاد نقویان بشنوید و همچنین صحبت هایی در باره سوءظن .