گروه نمایشی فیتیله ای اینبار با شما خواهند بود با نمایش "گاوباز حرفه "ای که سعی داره وحشی ترین و خطرناکترین گاو دنیا رو رام کنه .