بخش سوم از مستند "روایت فتح" در مورد شهید سعید حاج علی حسینی . صحبت های همرزمان درباره آن شهید بزرگوار . هر یک شهید یک دنیا ارزش دارد، باید توکل و صبر کرد... .