محبت کردن به پدر و مادر، صله رحم، دعا کردن برای دیگران، مواسات با مؤمنین و.... ، راه کارهایی هستند که موجب زیاد شدن رزق و روزی مادی می شود » ، بر گرفته سخنان خانم دکتر نیلچی زاده در برنامه به سمت خدا .