سخنان خانم دکتر نیلچی زاده در برنامه به سمت خدا در باره اهمیت مال حلال و حرام . « لقمه حرام مثل سمی است که وارد بدن شده است که باید روح از این سم پاک شود » .