برنامه نود مورخ 27 اسفند 1388 ، کمیته انضباطی باشگاه ابومسلم خراسان تصمیم گرفت تعدادی از بازیکنان این تیم را اخراج کند علت اخراج این بازیکنان اعتصاب در تمرین بود به همراه مصاحبه با مسئولین بازیکنان و پرویز مظلومی ، مربی وقت این تیم .