عمل جراحی کلیه فیتیله ای بر روی یک بیمار در اتاق عمل که همراه است با صحنه های جذاب و خنده دار ، بیمار بنده خدا هم کسی نیست جز آقای قناد ! .