قسمت اول از مستند « جلجتا » با رویکرد چرایی حمایت آمریکا از اسرائیل و تمایلشان برای ویرانی مسجد الاقصی و ساخت معبد سلیمان و تاریخچه تشکیل این باور و صحبت در باره یه باور به نام "کابالا" که به عقیده بسیاری از تاریخ نویسان بصورت یک سم ، آهسته وارد یهود شده است و ... . دانلود کنید تا با چهره اصلی تفکر حاکمان شیطان پرست امریکایی آشنا شوید .