قسمتی از فیلم سینمایی "Home alone" ، "کوین" پسر باهوش و بازیگوش داستان ، در خانه تنهاست و دونفر دزد سعی می کنند مطمئن شوند شخص دیگری به جز کوین در خانه نیست ولی کوین زرنگ تر از این حرفهاست .