دومین قسمت از مستند تکان دهنده « جـلجـتا » با موضوع بررسی وجود تفکر شیطان پرستی ماسونی در حاکمان امریکایی و تلاش های آنها در راستای تحقق تفکر شیطانی خود در دنیا در حمایت از اهداف اسرائیل .