کنسرتی ودود موذن با اجرای آهنگ بسیار زیبای " بویلانا بویلانا" .« داغدان بیر قیز گیریب باغا / گزیر بویلانا – بویلانا / آلا گؤزون سولا – ساغا / سوزور بویلانا – بویلانا / ایچیب عشقین بولاغیندان / گزیر مجنون سراغیندان ... » .