آموزش نحوه صحیح ارسال پاس بلند قوسی از خط عرضی دروازه توسط دیوید بکهام کسی که خودش استاد این نوع پاس ها در جهان بود در برنامه " آموزش فوتبال بکهام " .