سودجویانی که سوار بر مرکب ساده‌ لوحی تاخت و تاز می‌کنند . گزارشی ببینید از بازار گرم انرژی درمانی در شهر تبریز .