از سری آموزشهای فوتبال توسط دیوید بکهام ، این قسمت آموزش نحوه کنترل صحیح توپ جهش دار بوسیله پا و سینه .