آموزش نحوه صحیح کنترل توپ با داخل و بیرون پا و اهمیت اولین تماس با توپ در فوتبال (برگرفته از لوح آموزشی فوتبال بکهام ) .