قسمتی از برنامه " راه روشن " با حضور حاج آقای راشد یزدی و پاسخ به سوال مادری درباره ترک نماز و بی توجهی به حجاب از طرف دخترش .