کنسرت " شنبه روز بدی بود " اجرا شده توسط فرهاد . «شنبه روز بدی بود روز بی حوصلگی / وقت خوبی که می شد غزلی تازه بگی / ظهر یکشنبه ی من جدول نیمه تموم / همه خونه هاش سیاه روی خونه جغد شوم / صفحه ی کهنه ی یادداشتای من » .