قسمت پنجم از مستند «تختگاه هیچ کس» با موضوع فرضیه ناتمام بودن کاخ های "تچر" و "هدیش تخت جمشید" . "تچر" یا "تچرا" به معنای خانه زمستانی می‌باشد.این کاخ به فرمان داریوش بنا شده و کاخ اختصاصی وی بوده‌است و "هدیش" که کاخ خصوصی خشایارشا بوده‌است در مرتفع‌ترین قسمت صفهٔ پارسه قرار دارد .