قسمت ششم از مستند « تختگاه هیچ کس » در بیان فرضیه رد پای یهودیان در جعل تاریخ تخت جمشید وافشای یک قتل عام گسترده در ایران توسط یهودیان به نام " پوریم" .