تمامی مراکز زیستی کهن در نواری به پهنای 30 درجه در نیمکره شمالی و از مدار 10 تا 40 درجه جغرافیایی متمرکز است که مناسبترین آب و هوا و اقلیم زیست آدمی را شامل میشود ، این نوار ، "نوار تمدن" نام دارد . کلیپی ببینید در باره عجایب این نوار و معرفی آثار برجسته و اسرار آمیز جهان که در روی این نوار واقع شده اند .