صحبت های شهید مهدی باکری فرمانده لشکر 31عاشورا برای همرزمانش قبل از عملیات ، « مردم منتظرند تا خبر آزادی راه کربلا را بشنوند، ... » .