از سری آموزش های دفاع شخصی ، این کلیپ آموزش تکنیکی است برای مواقعی که شخص مهاجم یقه شما را می گیرد و شما قادر خواهید بود با اجرای این تکنیک عکس العمل مناسبی داشته باشید .