امین امام در فراز و نشیبها،‌زبان گویای امام در ابتلائات روزگار، گوشه ای از رنج نامه احمد آقا خمینی،‌سازش ناپذیری سید احمدآقا در مقابل تحریف سخنان امام،‌دفاع امام خمینی از سید احمد در 1361/8/23، روزگار فراق امام و تکریم از تنها یادگار امام، هجوم جریان ملی ـ مذهبی به اندیشه‌های امام .