اختلاف علی دایی با کفاشیان به‌دلیل پرداخت نشدن باقیمانده مبلغ قرارداد دایی در تیم‌ملی ، دایی اعتقاد داره که فدراسیون او را پس از حدود یک سال اخراج کرده است و بنابراین باید براساس قرار داد حق و حقوق 3 سال را دریافت نماید و البته کفاشیان هم زیر بار نمیره .