از سری آموزشهای دفاع شخصی ، آموزش شگردی دیگر برای مقابله با کسی که با گرفتن مچ حریف قصد دارد به او صدمه ای بزند در این روش می توان با جابجایی سریع و چرخش دست به حریف مسلط شد .