از سری آموزشهای دفاع شخصی ، در این کلیپ آموزش شگردی برای مقابله با کسی است که با گرفتن مچ قصد دارد به ما صدمه ای بزند در این حرکت بدون نیاز به رها ساختن مچ براحتی می توان از این وضعیت خارج و به مهاجم ضربه ای وارد نمود .