قسمت اول از مستند سیاسی اوباما با موضوع بررسی اوضاع سیاسی آمریکا در اواخر دوران ریاست جمهوری بوش و ظهور برنامه ریزی شده باراک حسین اوباما در صحنه سیاسی آمریکا با شعار تغییر .