سومین قسمت از مستند سیاسی اوباما با موضوع افشاگری فعالیت های برنامه ریزی شده اوباما و حامیان سرمایه دار او در فریب افکار عمومی و بهره برداری های مالی از ناآگاهی مردم .