چهارمین قسمت از مستند سیاسی اوباما با موضوع نقد عملکرد اوباما و حامیان سرمایه دار او در عرصه سیاسی جهان .