قسمتی از برنامه مستند « دیدنی های استان همدان » که این قسمت به تاریخچه امامزاده های مدفون در این استان پرداخته است . مدت زمان 14:14