از سری آموزشهای دفاع شخصی ، در این کلیپ یک فن خوب و راحت برای آزاد کردن دست راست و وارد کردن ضربه به سینه حریف آموزش داده می شود .