داستانی آموزنده از شادان و تابان در مورد مهربانی و رفتار خوش .