گزارشی تفصیلی از خطرات بازی با ترقه و مواد محترقه در چهارشنبه آخر سال، همراه با تصاویری مستند از قربانیان و ارائه آمار آسیب های این شب بر مردم و جامعه توسط سرهنگ گودرزی .