اعلام بازداشت مهاجمان سایبری آمریکا از سوی دادستانی تهران در خبر 20:30 . سی عضو مهمترین شبکه‌های سازمان یافته سایبری آمریکا که گروه‌های ضد انقلاب آنها را راه انداخته بودند بازداشت شدند .