کلیپ خبر خوش 20:30 برای بازنشستگان : اعلام پرداخت مطالبات بازنشستگان به همراه پرداخت عیدی 300 هزار تومانی و بازدید خانم عطاریان سرپرست جدید بازنشستگی کشور از دفتر نمایندگی بازنشستگی جنوب تهران .