آگاه باشید گرفتاریهایی که در زمان پیامبر بود در این زمان نیز هست ...شما باید الک شوید تا.... این جمله ایست از خطبه شانزدهم حضرت امام علی (ع) از زبان حجت الاسلام حمید رسایی و تناسب آن با تمایز نخبگان مردود از ذنخبه های مقبول حوادث و فتنه های اخیر .