انیمیشن زیبا " گورداله " براساس قصه های ایرانی، یک قصه قشنگ از قصه های کهن لرستان .