برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا که به یک کنفرانس خبری رفته بود در پاسخ به سوال خبرنگاری در باره فساد مالیش از کوره در رفت و حرفهای جالبی در جواب خبرنگار داد ! و سپس عکس العمل وزیر دفاع ایتالیا در برابر این خبرنگار .