گروه فیتیله این بار شهر دیدنی اصفهان را معرفی می کنند ، صنایع دستی و جاهای دیدنی آن را نیز در شعر و سرود برای شما بازگو می کنند .