از سری آموزشهای دفاع شخصی ، این کلیپ تکینکی را آموزش میدهد برای هنگامی که حریف مچ دستمان را گرفته است و در این شرایط چه عکس العملی باید برای این حرکت نشان داد .