گروه فیتیله ای و این بار با یک نمایش فوق العاده و استثنایی با شما خواهند بود ، " نمایش گاوبازی فیتیله ای " . توصیه می کنیم حتماً ببینید ، حتی بزرگتر ها !.