ویدئوی مستندی از فرآیند تلاش حزب الله برای آزاد کردن اسیرانش پس از خروج رژیم منحوس اسرائیل از اراضی جنوب لبنان که سرانجام به مقابله به مثل یعنی عملیات اسیرگیری از اسرائیل منجرمی شود. در انتهای وئدیو می توانید تصاویر مستند این عملیات را مشاهده نمایید .