از سری آموزشهای دفاع شخصی ،با این تکنیک دفاع شخصی اگر مچ در اختیار حریف گرفتار شد با یک بدل ساده حریف مغلوب می شود .