بخش سوم از مستند «مبادله بزرگ» : لبنان همه تلاش خود را برای آزاد کردن اسرایش از راه مسالمت آمیز می کندولی چاره ای جز اسیر گیری از اسرائیل برایش نمی ماند. تصاویر مستندی از عملیات حساس اسیر گیری حزب الله از ارتش اسرائیل در دروازه شبعا .