بخش هشتم از مستند «مبادله بزرگ» : "رون آراد" هنوز هم کلید مذاکرات است ، بخصوص در مرحله دوم ، اما هیچ کس از او خبر صحیحی ندارد. سرنوشت امثال سمیرالقنطار (اسرای باقی مانده در زندان های اسرائیل ) به "رون آراد" بسته است .