بخش هایی از افشاگریهای شهید عبد الحمید دیالمه از فعالیتهای ضد انقلابی بنی صدر در مجلس شورای اسلامی در خرداد 1360 چند روز قبل از شهادت ایشان توسط منافقین .