پرده سوم از ماجرایی دراماتیک که از انتهای نقطه عطف دوم تا ... ادامه دارد و شامل ... می باشد. (با آموزش استاد و نظریه پرداز سید فیلد) .