از فیلم آموزشی فیلمنامه نویسی "سید فیلد" ، کاری که برای گم نشدن در جریانات مختلف پرده دوم به ما کمک می کند چه می تواند باشد؟