"فیلمنامه داستانی است که با تصویر در قالب گفتگو و توضیح صحنه و در بطن ساختار دراماتیک تعریف میشود " . فکر اولیه، موضوع، ساختار و الگو در فیلمنامه و موارد دیگر را بطور مشخص و تطبیقی از "سید فیلد" بشنوید .